Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
สร้างนักการบริการเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้กับผู้ชำนาญ ปฏิบัติเชิงบูรณาการสู้มาตรฐานสากล
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านบริหารงานโรงแรม เชี่ยวชาญงานบริการรอบด้าน ด้วยการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง สอนโดยผู้มีประสบการณ์จริง ที่เพียบพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ครบครันที่ให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการสอนที่เน้นกระบวนการเชิงบูรณาการ สร้างสรรค์และเพิ่มประสบการณ์ โดยตรงจากหน่วยงานและสถานประกอบการด้านบริการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
WHY SBAC ?
อุปกรณ์ครบครัน รองรับกับการเรียนรู้ ในเชิงปฏิบัติ
เรียนกับผู้ที่มีประสบการณ์จริง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตรง และนำไปใช้ได้จริง
ปฏิบัติจริง ต่อยอดบูรณาการ ให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ สามารถนำไปใช้ได้จริง
ปวส.1

1.หลักการดำเนินการโรงแรม
2.การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม
3.การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
4.ครัวและการประกอบอาหาร
5.การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรมปวส.2

1.การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.การจัดเลี้ยง
3.บาร์และเครื่องดื่ม
4.เครื่องดื่มตามสมัยนิยม

CAREER OPPORTUNITY
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
พนักงานต้อนรับโรงแรม
พนักงานครัว
ผู้จักงานอิเว้นท์
พนักงานสายการบิน
เจ้าของกิจการ
พนักงานบริการหน่วยงานราชการ
พนักงานประชาสัมพันธ์/ ธุรการโรงแรม
พนักงานบริการบนเรือสำราญ
นักพัฒนาผลิดภัณฑ์อาหาร และการบริการ
COMPANY GUARANTEE
REVIEW