ข้อมูลการสมัคร

ระดับ ปวช. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า

ระดับ ปวส. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า

เปิดรับ : ภาคปกติ (เรียน จันทร์-ศุกร์) และ ภาคสมทบ (เรียน อาทิตย์)

หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว

1. ใบ ปพ. 1 ตัวจริงหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. ค่าเล่าเรียน

บริการและสิทธิพิเศษ

1. เบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบราชการ

2. ระดับปวช. มีเงินอุดหนุนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

3. มีทุนการศึกษาประเภท ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ ทุนนักกีฬา และทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

4. มีโครงการเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

5. นักเรียน-นักศึกษา ชาย/หญิง มีสิทธิ์ิเรียน ร.ด. ตามระเบียบของกรมรักษาดินแดน

6. ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

7. บริการประกันอุบัติเหตุ

8. บริการจัดหาที่ฝึกงานระหว่างเรียน และช่วยหางานให้เมื่อเรียนจบ

9. ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง

ทุนการศึกษา
การแต่งกาย