NEW GEN ENTREPRENEUR
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอาชีวะ (SBAC Entrepreneurship Center) มุ่งมั่นให้นักเรียนสายอาชีพมีทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่
โดยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษา (New Gen) มีทักษะดิลิทัล ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
พัฒนาสร้างแบรนด์และวางแผนการขายสินค้าทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้
และพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้เป็นกำลังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่น
OUR INCUBATION CENTER
UPCOMING EVENTS
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
SBAC Innovation & Technology Center (SIT)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
SBAC สะพานใหม่ ลาน UPPER SPACE: อาคาร 2 ชั้น 2
SBAC นนทบุรี ลานกิจกรรม: อาคาร 1 ชั้น 1