วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE)
และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGICAL COLLEGE)
เป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีศึกษาชั้นนำที่ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
และรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (The APACC Accreditation)
ความเป็นมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION TECH NOLOGICAL COLLEGE) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGICAL COLLEGE) คือ สถาบันการศึกษาระดับอาชีศึกษาในเครือของโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ซึ่งโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เป็นสถาบัน ที่บุกเบิกด้านการเรียนการสอนหลักสูตรคอมผิวเตอร์และภาษาต่างประเทศขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2522

เพื่อให้นักเรียนไทยสายอาชีพมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและทคโนโลยี สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โรงเรียนยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยเปิดสอนหลักสูตรอาชีศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั่นสูง (ปวส.) และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2550

ในปีพ.ศ. 2554 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ และโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ได้รับการอนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ" และ "วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี"

รางวัลดีเด่นด้านการศึกษาที่ภาคภูมิใจคือ รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปชิฟิก (The APACC Accreditation)

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ได้รับการรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ระดับเหรียญทอง
การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านอาชีวะศึกษา
ปรัชญา
"ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"
วิสัยทัศน์
"วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) เป็นสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำระดับสากล พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษา นวัตกรรม สู่การเป็นผู้ประกอบการ ควบคู่คุณธรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาที่เน้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษา ตามมาตรฐานสากล ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างงานได้อย่างมีคุณค่า
2. ส่งเสริมการจัดทำสื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาชีพและฝึกอบรมแก่ชุมชน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
6. บริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้มีระดับคุณภาพเทียบเคียง มาตรฐานสากลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์
"บุคลิกภาพดี มีวินัย"
เอกลักษณ์
"SMART & SMILE"
สถาบันในเครือ
โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิทยาเชตสะพานใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิทยาเชตนนทบุรี หลักสูตร์ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก