Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
เป็นหนึ่งงานบริการ เปิดประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีใจรักงานบริการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพดีสู่สากล ลงมือปฏิบัติสร้างประสบการณ์ด้านทักษะวิชาขีพ ถ่ายทอดและนำเสนอประสบการณ์นำเที่ยวอย่างมืออาชีพ


พันธกิจ

1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับบุคลากรในสายอาชีพด้านบริการ มีใจรักงานบริการ
2. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติ และทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ
3. สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนโดยสอดแทรกภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพ
5. ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกในด้านคุณลักษณ์ 5 ประการของสถาบัน
อาชีพที่ทำได้หลังเรียนจบ
มัคคุเทศก์
พนักงานบริษัทจัดนำเที่ยว
พนักงาน/ตัวแทนบริษัทการท่องเที่ยว
พนักงานสายการบิน/ต้อนรับภาคพื้นดิน
พนักงานโรงแรม
พนักงานให้ข้อมูล/วางแผนการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ
พนักงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยว เช่น รถเช่า ของที่ระลึก Event
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์/อุทยานแห่งชาติ/อุทยานประวัติศาสตร์
ตำรวจท่องเที่ยว
ตรวจคนเข้าเมือง (เจ้าพนักงาน)
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
เนื้อหาที่เรียน
- ธุรกิจโรงแรม
- งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- งานครัวและการประกอบอาหาร
- งานจัดแสดงอาหาร
- งานแม่บ้าน
- งานต้อนรับ
- งานส่วนหน้า
- งานเอกสาร
- โปรแกรมเทคโนโลยีในงานโรงแรม
- งานเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
- การเป็นผู้ประกอบการ