Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
บริหารธุรกิจ ด้วยแนวคิดนักการตลาดยุคดิจิทัล

วิสัยทัศน์

แผนกการตลาด มุ่งสร้างนักเรียนนักศึกษาให้เป็นนักบริหารธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ ที่มีความเป็นผู้ประกอบการ เชี่ยวชาญด้านการตลาด สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วม กันรับผิดชอบต่อสังคม


พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์ทางวิชาชีพจากการปฏิบัติจริง
2. มุ่งเน้นการเรียนรู้และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ส่วามเป็นสากล
3. ส่ร้างเครือข่ายบริการวิขาการวิชาชีพด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม
4. สร้างนักบริหารธุรกิจหัวคิดทันสมัย ที่เข้าใจโลกของตลาดอย่างแท้จริง
5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านคุณลักษณ์ 5 ประการ
อาชีพที่ทำได้หลังเรียนจบ
นักการตลาด
นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
นักวิจัยตลาด
นักการตลาดระหว่างประเทศ
นักการธนาคารและนักลงทุน
ผู้จัดการในองค์กรภาครัฐและเอกชน
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
เนื้อหาที่เรียน
- การเป็นผู้ประกอบการ
- สร้างธุรกิจด้านการนำเข้า และส่งออก
- การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยการใช้กลยุทธ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
- การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด
- เทคนิคการนำเสนอขาย
- การเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด และการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
- การจัด Event
- การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)