Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
บริหารงานด้วยเทคโนโลยี สร้างสรรค์ธุรกิจในยุคดิจิทัล

วิสัยทัศน์

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งพัฒนา นักศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และภาษา สร้างนวัตกรรม ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมการเป็นนัก ธุรกิจสมัยใหม่ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม


พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ได้มาตรฐานสากล
2. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยสร้างความร่วมมือกับ ชุมชน และสถานประกอบการ
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเป็นเจ้าของธุรกิจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์
5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง่ของเทคโนโลยี
6. สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เผยแพร่ผลงานของผู้เรียน ผู้สอน สู่ชุมชน สังคม สถานประกอบการให้เป็นที่ยอมรับ
7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนและผู้สอน
อาชีพที่ทำได้หลังเรียนจบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
นักโปรแกรม
ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
นักพัฒนาเว็บไซต์
ผู้จัดการซอฟต์แวร์
ผู้จัดการฐานข้อมูล
ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ฝ่าย E- Learning
เนื้อหาที่เรียน
- การออกแบบ publishing
- โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
- การสร้าง animation แบบ 2 มิติ 3 มิติ
- Maintenance
- Mobile Application
- การสร้าง E-Commerce
- การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
- การทำการตลาด ดิจิทัล (Digital Marketing)