Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
พัฒนาทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี สร้างนักบัญชีมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้รอบด้าน เชี่ยวชาญวิชาชีพบัญชี นำเทคโนโลยีและภาษามาใช้ในการปฏิบัติงาน ก้าวสู่ความเป็นนักบัญชีมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ


พันธกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ภาษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ศึกษา วิจัย แสวงหาความรู้ เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบัญชี
3. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้จริง ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
4. จัดแหล่งความรู้ด้านวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี
อาชีพที่ทำได้หลังเรียนจบ
นักบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้ตรวจสอบทางด้านภาษี (TAX Audit)
ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
เนื้อหาที่เรียน

ด้านธุรกิจ

-เจ้าของคนเดียว
-ห้างหุ้นส่วน
-บริษัทจำกัด
-กิจการอุตสาหกรรม

ด้านภาษี

-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
-ภาษีอากร

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

-โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express
-โปรแกรมบัญชีสำเร็จรู้ป Formula Smartbiz
-โปรแกรมสหกรณ์สำเร็จรูป
-โปรแกรมบัญชีออนไลน์