SBAC
คำถามที่พบบ่อย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) พร้อมด้วย ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ทางด้านงานบริการให้แก่สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และสังคม ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นนทบุรี กับ บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด โดยมี ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นนทบุรี และคุณสเฮ็บ อนันต์ทรงวิทย์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1217 อาคารวิชชนนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นนทบุรี