วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SUAM BUSINESS ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGICAL COLLEGE) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาชั้นนำที่ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาพเอเชียแปซิฟิก (The APACC Accreditation)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGICAL COLLEGE) คือ สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเครือของโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ซึ่งโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เป็นสถาบัน ที่บุกเบิกด้านการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2522


เพื่อให้นักเรียนไทยสายอาชีพมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและเทคโนโลยี สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยเปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2550


ในปีพ.ศ. 2554 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ และโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ได้รับการอนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ” และ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี”


รางวัลดีเด่นด้านการศึกษาที่ภาคภูมิใจคือ รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (The APACC Accreditation)SBAC Timeline"ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี""วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) เป็นสถาบันศึกษาชั้นนำระดับสากล
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยี ภาษา นวัตกรรม ควบคู่คุณธรรม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน""บุคลิกภาพดี มีวินัย""SMART & SMILE"โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิทยาเชตสะพานใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิทยาเชตนนทบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก