SBAC
คำถามที่พบบ่อย

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่ – นนทบุรี) และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์

วันนี้ 7 มกราคม 2565 ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ - นนทบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ โดยคุณณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน ถือเป็นการส่งเสริมเยาวชนได้บูรณาการความรู้ในทักษะด้านวิชาชีพอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมโกเมศ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส, ดร.นันทนา ชวศิริกุลฑล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา และ ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) พร้อมผู้บริหารทั้งสี่หน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทั้งสี่หน่วยงานที่ต้องการให้เกิดองค์ความรู้และต่อยอดนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากร นักศึกษาด้านวิชาการและเทคโนโลยี ร่วมกันพัฒนานักเรียนนักศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ การจัดแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ตลอดทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมร่วมกันด้านการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ถือเป็นการส่งเสริมเยาวชนได้บูรณาการความรู้ในทักษะด้านวิชาชีพอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของทั้งสี่หน่วยงาน