3 EASY STEPS TO PARTICIPATE
STEP 1:
REGISTER

Register to attend the event online

SETP 2:
PRACTICE

Diligently practicing

STEP 3:
COMPETITION DAY

Participate in the scheduled

เกณฑ์ผู้สมัคร

1.ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมตอนปลายหรือ นักศึกษากศน. หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี
2.กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับมัธยมตอนปลายสังกัดโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน และมีสถานภาพนักเรียน
3. ร้องเพลงประเภทเดี่ยวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมตอนปลาย ที่มีใจรักการร้องเพลงไทยสากล และมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
4. ผู้เข้าประกวดต้องไม่สังกัดและมีสัญญากับค่ายเพลงใดๆ

กติกา รอบคัดเลือก

1. การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมตอนปลาย
2. นักเรียนเลือกเพลงไทยสากลที่ตนเองถนัด 1 เพลง โดยอัพโหลดยูทูปช่องของตนเอง และส่งมาเป็นลิงค์วิดีโอ ภายในวันนี้จนถึง - 30 พ.ย. 65
3.ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้โปรแกรมช่วยในการปรับแต่งเสียงของตนเอง
4.การแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดที่เหมาะสมกับเพลงของตนเอง ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมและศีลธรรมอันดีงามของความเป็นไทย ได้แก่ ไม่แต่งตัวโป๊ ไม่แต่ง กายด้วยเครื่องประดับหรือตกแต่งด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดที่สื่อความหมายมีเจตนาเสียดสี ล้อเลียน ประชดประชันบุคคลที่ 3
5.ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่ 2 ธันวาคม 65 ประเภทละ 10 คน ผ่านทางเพจวิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ
6.ร่วมโหวตผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดผ่าน TIKTOK HI.DEKSBAC ตั้งแต่วันที่ 2-6 ธ.ค. 65
7.รอบชิงชนะเลิศวันที่ 8 ธันวาคม 65 รูปแบบการประกวดมาแข่งขันที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 น.

กติกา รอบชิงชนะเลิศ

1.รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30-08.30 น. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) เตรียมความพร้อมที่เวทีการแข่งขัน (หากไม่มารายงานตัวกรรมการจะพิจารณาถือว่า สละสิทธิ์) ี
2.ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียนและบัตรประชาชนมาด้วย หากไม่นำมาแสดง กรรมการจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
3.รอบชิงชนะเลิศเลือกเพลงไทยสากลที่ตนเองถนัด 1 เพลง โดยเพลงที่เลือกจะต้องไม่ซ้ำกับรอบคัดเลือกที่ผ่านมา
4.ผู้เข้าประกวดจะส่ง Backing track เพลงที่จะร้องประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ในไลน์กลุ่ม (อนุญาตให้ทำดนตรีขึ้นมาใหม่ได้โดยไม่จำกัดเทคนิคของเครื่องดนตรี)
5.การแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดที่เหมาะสมกับเพลงของตนเอง ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมและศีลธรรมอันดีงามของความเป็นไทย ได้แก่ ไม่แต่งตัวโป๊ สื่อความหมายมีเจตนาเสียดสี ล้อเลียน
6.ไม่สามารถนำไมค์โครโฟนส่วนตัว มาใช้ในการประกวดได้
7.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Criteria for Judging
40%
ความไพเราะ น้ำเสียง เทคนิคการร้อง
30%
ความถูกต้องของจังหวะ ทำนองเพลง
20%
ความถูกต้องของเนื้อร้อง และอักขระ
10%
อารมณ์เพลงความสามารถการแสดง
เข้ากลุ่มLINE สำหรับผู้เข้าแข่งขัน

ลงทะเบียน

ชื่อจริง*
นามสกุล*
ชื่อโรงเรียน*
ระดับชั้นปี*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล์*
ลิงค์ส่งผลงาน เฉพาะลิงค์ Youtube เท่านั้น

&Copyright 2021 SBAC. All Rights Reserved.;