SBAC
คำถามที่พบบ่อย

เข้ารับโล่เกียรติคุณผู้มีคุณูปการในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม​

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อิสริยา​ วรพิพัฒน์​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ​

เนื่องในโอกาส​ เข้ารับโล่เกียรติคุณผู้มีคุณูปการในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม​

จากพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี​มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​

ในวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย​ จ. พระนครศรีอยุธยา