วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) ลงนาม MOU ขับเคลื่อนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี และโรงเรียนมัธยมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี โดย ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ SBAC นนทบุรี และ ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นประธานการลงนาม และวันที่ 25 สิงหาคม 2566 SBAC นนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต2 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี และโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมลงนาม ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นางสาวอิษยา สาธรสันติกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดแคในรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาส่งเสริมด้านวิชาการวิชาชีพ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรม และบ่มเพาะทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต # โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี # โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี # โรงเรียนสตรีนนทบุรี # โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ # โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม # โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี # โรงเรียนไทรน้อย # โรงเรียนปากเกร็ด # โรงเรียนบางบัวทอง # โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี # โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี # โรงเรียนศรีบุณยานนท์ # โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ # โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี# โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม # โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี # โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม # โรงเรียนราษฎร์นิยม # โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ # โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) # โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า # โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา # โรงเรียนวัดโชติการาม # โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) # โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต # โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย # โรงเรียนวัดพิกุลเงิน # โรงเรียนวัดมะเดื่อ # โรงเรียนวัดสลักเหนือ # โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ # โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ # โรงเรียนเต็มรักศึกษา # โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง # โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา # โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ # โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม # โรงเรียนวัดสโมสร # โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)