SBAC
คำถามที่พบบ่อย

SBAC ลงนาม MOU ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT), นวัตกรรม , ภาษา และการเป็นเจ้าของธุรกิจ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (สพม.ปทุมธานี)

ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ วันที่ 23 มีนาคม 2565

โดยสาระสำคัญของการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ วิชาชีพ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (สพม.ปทุมธานี) ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ และการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ภาษาต่างประเทศ และการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยมี ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และท่านสุภัคพร นิธิพัฒน์กาญจน์ รองผอ.สพม.ปทุมธานี ท่านธนพจ แก้ววงษา ผอ.โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประธานสหวิทยาเขตปิยมิตร ท่านชนัญชิดา ม่วงทอง ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ท่านชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนธัญบุรี ท่านรัตนวดี โมรากุล ผอ.โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ท่านวิสูตร คำนวณศักดิ์ ผอ.โรงเรียนนวมินทร์ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี และท่านสุมาลี รามฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กทม. ร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน