พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 69 แห่งและบริษัทเอกชัยดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด