พิธีทำความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลด้วย Samart Skill

พิธีทำความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลด้วย Samart Skill วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ทั้ง SBAC สะพานใหม่ และ SBAC นนทบุรี ร่วมมือกับ The S Curve ในฐานะ เป็น Google Cloud Premier Partner Level และผู้เชี่ยวชาญพิเศษภาครัฐและ ภาคการศึกษา (Specialisation Education และ Expertise Public Sector) ในการพัฒนาอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาทางด้านสมรรถนะดิจิทัลด้วย Samart Skill ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงาน โดย SBAC กำหนดให้อาจารย์และนักศึกษาในสาขา English Program ,Excellence Program และ Entrepreneurship Program ได้เรียนออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษผ่านแพลตฟอร์ม Coursera ก่อนจับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น it supports , cyber security , Data Analytice ,UX,Digital marketing&E-commerce ,Business Intelligence เป็นต้น เพื่อรับ ‘Google Career Certificate’ หรือใบรับรองทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นโอกาสดีของนักศึกษา SBAC สามารถนำไปใช้ในการสมัครงาน จบแล้วมีสมรรถนะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและมีงานรองรับทันที