SBAC
คำถามที่พบบ่อย

ประชุมผู้ปกครองในระดับชั้น ปวช.3

ประชุมผู้ปกครองในระดับชั้น ปวช.3

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบดี มีวินัย ใจอาสา ใช้หลักปรัชญาเครษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

วันที่ 18 ตุลาคม 2563