SBAC
คำถามที่พบบ่อย

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่ – นนทบุรี) กับ บริษัท ป. ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

วันที่ 18 มกราคม 2565 ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และ คุณนิภาภัทร ตั้งนพรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ป. ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ เป็นการส่งเสริมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) ได้บูรณาการความรู้ในทักษะด้านวิชาชีพ ต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การตลาดดิจิทัล งานวิจัยนวัตกรรมในเชิงธุรกิจ เพื่อผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติและเจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษา อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 2204 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) โดยมี ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) คุณจักรกฤษณ์ จันทร์รัชชกูล ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม “จับจ่าย” บริษัท ป. ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี