ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ ดร.ยุพิน ทองส่งโสม และ อ.พนิตพิชา รัตนกุล เข้าร่วมประชุม International Seminar on Leadership and Strategy for Sustainable TVAT ณ AL Meroz Hotel,Bangkok,Thailand

วันที่ 15 ธันวาคม 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ ดร.ยุพิน ทองส่งโสม และ อ.พนิตพิชา รัตนกุล เข้าร่วมประชุม International Seminar on Leadership and Strategy for Sustainable TVAT ณ AL Meroz Hotel,Bangkok,Thailand ร่วมกับ ผู้บริหารประเทศสมาชิก Colombo Plan Staff College(CPSC) จาก 16 ประเทศสมาชิก ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อสานต่อความร่วมมือด้าน International ของ SBAC