พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่ – SBAC นนทบุรี) กับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 มกราคม 2566

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่ – SBAC นนทบุรี) กับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) วันที่ 12 มกราคม 2566 ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาทักษะนักศึกษาด้าน iOS Application Development และ Apple Technical Support แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) ได้บูรณาการความรู้ในทักษะด้านวิชาชีพ ต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การตลาดดิจิทัล งานวิจัยนวัตกรรมในเชิงธุรกิจ และพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ให้เป็นวิทยาลัยที่โดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีของแอปเปิ้ล Apple Distinguished School (ADS) ส่งเสริมนโยบายลดการใช้กระดาษ Paperless โดยการนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ และปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Life Long Learning ณ ห้องประชุม 2204 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) โดยมี ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) คุณชนาธิป อดุลย์อารี ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจด้านการศึกษา บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี