กิจกรรมวิ่ง SBAC FUN RUN 2022 “พี่ได้รัน น้องได้เรียน”

วันอาทิตย์ที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศชาวฟ้า

วันอาทิตย์ที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๐๐ น. สมาคมศิษย์เก่าและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC-TAA) (เอสแบค - ที เอ เอ) ได้มีกิจกรรมวิ่ง SBAC FUN RUN 2022 ภายใต้แนวคิด “พี่ได้รัน น้องได้เรียน” ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศชาวฟ้า โดย ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC-TAA) พล.อ.ท.สมพร แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสายไหม ได้ร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ด้วย

สมาคมศิษย์เก่าและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC-TAA) ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน หรือด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในปี ๒๕๖๕ นี้ ร่วมมือกับกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดกิจกรรม SBAC FUN RUN 2022 ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ตลอดทั้งประชาชนในชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสวนสาธารณะของชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียวสะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อนและออกกำลังกาย โดยรายได้ทั้งหมดเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมวิ่งจำนวนมาก เช่น ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสามบริหารธุรกิจ (เอสแบค) ชุมชนในเขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตบางเขน และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่งจำกัด บริษัท คาราบาวแดง จำกัด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

สำหรับรางวัลกิจกรรม SBAC FUN RUN 2022 “พี่ได้รัน น้องได้เรียน” ประกอบด้วยการแข่งขัน ๒ ระยะทาง คือระยะ ๒.๕ กิโลเมตรประเภทชายและหญิง และระยะ ๕ กิโลเมตรประเภทชายและหญิง รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ารวม ๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบค ๑๐,๐๐๐ บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบค ๗,๐๐๐ บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบค ๕,๐๐๐ บาท

นอกจากนั้นมีรางวัลพิเศษสำหรับการแข่งขันระยะ ๕ กิโลเมตร คือผู้ที่เข้าเส้นชัยคนแรกทั้งชาย และหญิงจะได้รับ IPAD Gen 9 อีกคนละ ๑ เครื่อง

และสำหรับผู้ที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้อง ๆ ยังสามารถสนับสนุนต่อได้ โดยซื้อ Gift set รับของที่ระลึกจากสมาคม ฯ มากมาย เช่น เสื้อ กระเป๋า แก้วเก็บความร้อน/เก็บความเย็น รวมถึงตุ๊กตาหมี SBAC-TAA น่ารัก ๆ อีกด้วย โดยติดตามข่าวสารกิจกรรมของสมาคม ฯ ในเพจ www.facebook.com/sbacfunrun หรือ เพจวิทยาลัยฯ www.sbac.ac.th

สำหรับรางวัลกิจกรรม SBAC FUN RUN 2022 “พี่ได้รัน น้องได้เรียน” ประกอบด้วยการแข่งขัน ๒ ระยะทาง คือระยะ ๒.๕ กิโลเมตรประเภทชายและหญิง และระยะ ๕ กิโลเมตรประเภทชายและหญิง มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ระยะ 5 กิโลเมตร ประเภทชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณอาทิตย์ธา วีระธรรมวาทิน รับโล่รางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบคมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท และ IPAD Gen 9 มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณอนุภาค โพธิเมธา รับโล่รางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบคมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณกฤตนัย ใจแก้ว รับโล่รางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบคมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท

ระยะ 5 กิโลเมตร ประเภทหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพัชญ์พิดา แซ่เฉี่ยน รับโล่รางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบคมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท และ IPAD Gen 9 มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณสุธินี ราสพ์ รับโล่รางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบคมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณขวัญดาว จริส รับโล่รางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบคมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท

ระยะ 2.5 กิโลเมตร ประเภทชาย

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณสุเมธ ศิริขจรอาชา รับโล่รางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบคมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณกิตติพัฒน์ ภู่สุวรรณ รับโล่รางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบคมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณนนนรา เสริมสุข รับโล่รางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบคมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท

ระยะ 2.5 กิโลเมตร ประเภทหญิง

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงอชิรญา พิจริยชัย รับโล่รางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบคมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณสุภัทรตรา ชูชื่นพรม รับโล่รางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบคมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กหญิงเพ็ญนิภา พานิกรณ์ รับโล่รางวัล พร้อมทุนเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เอสแบคมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท