ENGLISH PROGRAM

ลงทะเบียน

Information Session

เรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรสองภาษา

พูดคุยกับอาจารย์และรุ่นพี่ในสาขา

ร่วมWorkShop สนุกๆ และรับสิทธิพิเศษในงาน

5 เมษายน 2565

09:00 - 11:00 น.

Contact