Additionally, paste this code immediately after the opening tag: SBAC BILINGUALระดับ ปวช. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า
ระดับ ปวส. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
เปิดรับ : ภาคปกติ (เรียน จันทร์ - ศุกร์) และ ภาคสมทบ (เรียนวันอาทิตย์)

หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว

เใบ ปพ.1 ตัวจริงหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ค่าเล่าเรียน

บริการและสิทธิพิเศษ

เบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบราชการ

ระดับ ปวช. มีเงินอุดหนุนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

มีทุนการศึกษาประเภท ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ ทุนนักกีฬา และทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

มีโครงการเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นักเรียน - นักศึกษา ชาย/หญิง มีสิทธิเรียน ร.ด. ตามระเบียบของกรมรักษาดินแดน

ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

บริการประกันอุบัติเหตุ

บริการจัดหาที่ฝึกงานระหว่างเรียน และช่วยหางานให้เมื่อเรียนจบ

ห้องเรียนปรับอาหารทุกห้อง