• Sapanmai :: 02-972-6111-8 & Nontaburi :: 02-589-1133
  • sbac@sbac.ac.th
ปรัชญา (Philosophy)

บุคลิกภาพดี มีจิตใจบริการ เชี่ยวชาญด้านภาษา

วิสัยทัศน์ (Vision)

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านโรงแรม มีทักษะ และปรระสบการณ์การเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติโดยสามารถบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการทำงาน การแก้ไขปัญหา การพัฒนาตนเอง และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ วิขาชีพ เป็นนักศึกษาที่พึงประสงค์ และตลาดแรงงานในปัจจุบันทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

พันธกิจ
1.ปลูกฝังให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี รักในสาขาวิชาชีพการโรงแรม และมีจิตสำนึกที่ดีในงานบริการ
2.ส่งเสริม และพัฒนาคุณถาะนักศึกษามให้มีความรู้คู่คุณธรรมเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3.ฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถ มีสมรรถภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามสาขาวิชา และตลาดแรงงานโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ
4.ให้บริการการ และวิชาชีพต่อหน่วยงาน องค์กร และชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ
5.สร้างเครื่อข่ายด้านการโรงแรมทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ