• Sapanmai :: 02-972-6111-8 & Nontaburi :: 02-589-1133
  • sbac@sbac.ac.th
ปรัชญา

รู้จริง ทำได้ ก้าวไกล สู่โลกไอที

วิสัยทัศน์

แผนกคอมพิวเตอร์มุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและภาษา ให้ตรง ตามความต้องการ ของสถานประกอบการ โดยเน้นสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

พันธกิจ
1.พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการเพื่อ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยเน้นการเรียนรู้ 2 ภาษา และใช้ระบบคอมพิวเตอร์
2.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3.ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้วย ICT ให้เป็นที่ยอกมรับในชุมชน สังคม ท้องถิ่น
4.ให้ความสำคัญกับระบบ ICT สู่ชุมชน สังคม ผู้ด้อยโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ
5.สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนและผู้สอน
6.พัฒนานวัตกรรมและเพยแพร่ผลงานของผู้เรียนและผู้สอน ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลในทุกระดับ