دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
ABOUT US | SBAC
สะพานใหม่ 02-972-6111 นนทบุรี 02-589-1133 SBAC@SBAC.AC.TH

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE) คือ สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเครือของสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ซึ่งสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เป็นสถาบัน ที่บุกเบิกด้านการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี  พ.ศ.2522

สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ได้นำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้สอนเป็นแห่งแรก โดยทางสถาบันฯ ได้เน้นการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป และด้วยความสัมฤทธิ์ผลในการสอนทำให้สถาบันฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่สถาบันฯ ได้ผลิตนักศึกษาผู้มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศกว่า 1,000,000 คน พร้อมแต่งตำราเรียนเองมากกว่า 100 รายวิชา และได้ขยายสาขาเพื่อให้บริการการเรียนการสอน หลักสูตรคอมพิวเตอร์และ ภาษาต่างประเทศ ออกไปยังเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาคกว่า 20  สาขาทั่วประเทศ จนได้รับการยอมรับ จากประชาชนให้เป็นสถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศที่ใหญ่ ทันสมัยและมีมาตรฐานที่สุดในประเทศไทย โดยมีรางวัล ดีเด่นด้านการศึกษาอื่น ๆ อีกมากมายเป็นประกัน และที่ภาคภูมิใจมากที่สุด คือ สถาบันฯ ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2538 ปี 2545 และปี 2550 นอกเหนือจากนั้นยังมีสถาบันในเครือคือมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ และวิทยาเขตรังสิต ซึ่งดำเนิน การสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว สถาบันจึงได้ก่อตั้ง “โรงเรียน สยามบริหารธุรกิจ” “SIAM BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE (SBAC)” ขึ้น ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนหลักสูตร ภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้สามารถนำความรู้ความชำนาญด้านวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ และด้านภาษาต่างประเทศไปประกอบอาชีพในธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2550 ได้จัดตั้งโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี  อีก 1 แห่ง ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา     เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานตามภาวะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมีรางวัลดีเด่นด้านการศึกษาที่ภาคภูมิใจ  คือการได้รับรางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”  ประจำปี 2546 ปี 2550 และ ปี 2554 และในปี 2554  โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ได้รับการอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ”

Siam  Business Administration  College  (SBAC) is the institution, a part of  the growing  Siam  Computer and  Language  Institute’s  (SCL) family. In 1979, SCL was the first school  established  for  studying and  teaching  of  computer and  language  curriculum  in  Thailand.  This  newest  member of  the  SCL  family SBAC was  created  under  the  leadership  of  the  top  educators  in  Thailand.

Siam  Computer and Language  has always emphasized  the  learning  of both theory and  skill  operations.  The  same  objective  will  be  the cornerstone of SBAC’S commitment to its  students.  Over  the 20 years since SCL’s founding, over 1,000,000 students  have become skillfull in computer  operations  and  foreign  languages  (English  and  Japanese).  There  are  over  20  branches  of  SCL  in  Thailand  to  make  this  possible. SBAC,  teaching the long curriculum of  the Ministry of Education, will  be as widely  accepted  because it joins Siam    Computer and  Language Institute’s as big, modern, by using  the best  educational  standards  in  Thailand. Those standards  were  acclaimed  when  Siam  Computer and  Language  Institute  received  award  from  His  Majesty  the  King  in  1995, 2002 and 2007 recognizing it  for offering of the best vocational education in  Bangkok. SBAC as well as SCL will continue  to  guarantee  the  best  education  available. Besides that SBAC has developed with higher institution named North Bangkok University that located at Saphanmai and Rangsit campuses. This university offering graduate an undergraduate degree (Bachelor , Master and Doctorial)

Today  many  new  developments  are  causing  technology  and  business  to  expand  quickly. SBAC was designed  to produce  successful  students to be the leaders  in  these  developments. Therefore,  two  levels  of    education;  Diploma and  Advanced Diploma  are offered  both  in Thai and  English  Programs.  Graduating         students  who  receive  either  a  Diploma  or  Advanced  Diploma  will  be  able  to  use  the  computer  effectively  in  their  own  and  related  areas  of  study.  These  successful  students  will  be  able to work effectively and to  continue  their  studies  for  a  Bachelor’s  Degree both inside and outside the country. For over 10 years of existence, SBAC has many achievements. One of these is the award from His Majesty the King which was acquired in 2003, 2007 and 2011, that guarantees quality education and management. Siam Business Administration College had introduced its new branch, Siam Business Administration College Nonthaburi, in 2007. It is aimed at providing vocational education exhibiting the highest moral principles, undertaking advanced academics, acquiring the best possible skills and exploring advanced technologies thus producing graduates that are competitive in the global marketplace. However, Siam Business Administration College has permitted to “Siam Business Administration Technological College” in the year 2011.

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGICAL COLLEGE ) คือสถาบันการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาในเครือของสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ซึ่งสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เป็นสถาบันที่บุกเบิกด้านการเรียนการสอน หลักสูตรคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2522

สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ได้นำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้สอนเป็นแห่งแรก โดยทางสถาบันฯ ได้เน้นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป และด้วยความสัมฤทธิ์ผลในการสอนทำให้สถาบันฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นับเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่สถาบันฯ ได้ผลิตนักศึกษาผู้มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ กว่า 1,000,000 คน พร้อมแต่งตำราเรียนเองมากกว่า 100 รายวิชา และได้ขยายสาขาเพื่อให้บริการการเรียนการสอนหลักสูตร คอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ออกไปยังเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาคกว่า20 สาขาทั่วประเทศ จนได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นสถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศที่ใหญ่ ทันสมัยและมีมาตรฐานที่สุด ในประเทศไทย โดยมีรางวัลดีเด่นด้านการศึกษาอื่น ๆ อีกมากมายเป็นประกัน และที่ภาคภูมิใจมากที่สุด คือ สถาบันฯ ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2538 ปี 2545 และปี 2550

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ การขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็วสถาบันจึงได้ก่อตั้ง “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ” “SIAM BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE (SBAC)” ขึ้น ในปี พ.ศ.2539ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรให้สามารถนำความรู้ความชำนาญด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์และด้านภาษาต่างประเทศไปประกอบอาชีพในธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และในปี พ.ศ. 2550 ได้จัดตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี อีก 1 แห่งซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานตามภาวะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรางวัลดีเด่นด้านการศึกษามากมาย และที่ภาคภูมิใจมากที่สุดคือ วิทยาลัยได้รับรางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ประจำปี 2546 และปี 2550 และในปี 2553 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สถาบันการศึกษาในเครือได้ขยายวิทยาเขตเพิ่มเติมเป็น วิทยาเขต รังสิต

Siam Business Administration College (SBAC) is the institution, a part of the growing Siam Computer and Language Institute’s (SCL) family. In 1979, SCL was the first school established for studying and teaching of computer and language curriculum in Thailand. This newest member of the SCL family SBAC was created under the leadership of the top educators in Thailand.

Siam Computer and Language has always emphasizedthe learning of both theory and skill operations. The same objective will be the cornerstone of SBAC’S commitment to its students. Over the 20 years since SCL’s founding, over 1,000,000 students have become skillfull in computer operations and foreign languages (English and Japanese). There are over 20 branches of SCL in Thailand to make this possible.SBAC, teaching the long curriculum of the Ministry of Education, will be as widely accepted because it joins Siam Computer and Language Institute’s as big, modern, by using the best educational standards in Thailand. Those standards were acclaimed when Siam Computer and Language Institute received award from His Majesty the King in 1995, 2002 and 2007 recognizing it for offering of the best vocational education in Bangkok. SBAC as well as SCL will continue to guarantee the best education available.

Today many new developments are causing technology and business to expand quickly. SBAC was designed to produce successful students to be the leaders in these developments. Therefore, two levels of education; Diploma and Advanced diploma are offered both in Thai and English Programs. Graduating students who receive either a Diploma or Advanced Diploma will be able to use the computer effectively in their own and related areas of study. These successful students will be able to work effectively and to continue their studies for a Bachelor’s Degree both inside and outside the country.
For over 10 years of existence, SBAC has many achievements. One of these is the award from His Majesty the King which was acquired in 2003 and 2007, that guarantees quality education and management. Siam Business Administration College had introduced its new branch, Siam Business Administration College Nonthaburi, in 2007. It is aimed at providing vocational education exhibiting the highest moral principles, undertaking advanced academics, acquiring the best possible skills and exploring advanced technologies thus producing graduates that are competitive in the global marketplace. “In 2010 by the thai Ministry of Education. A beautiful, brand new campus will open in Rangsit later this year.”