ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.3

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)

 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการตลาด
 • สาขางานภาษาต่างประเทศ
 • สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

Learn More

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 และ ปวช.

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

Learn More

บริการและสิทธิพิเศษ

 1. เบิกค่าเล่าเรียนตามระเบียบราชการ
 2. ระดับ ปวช. มีทุนอุดหนุนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 3. มีทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ ทุนนักกีฬา และทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 4. มีโครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
 5. นักศึกษา ชาย/หญิง มีสิทธิ์เรียน รด. ตามระเบียบของกรมรักษาดินแดน
 6. ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 7. นักศึกษาต่างจังหวัด มีสิทธิ์ลดค่าโดยสารรถไฟครึ่งราคา
 8. บริการหอพักภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 9. บริการประกันอุบัติเหตุ
 10. บริการจัดหาที่ฝึกงานระหว่างเรียน และช่วยหางานให้เมื่อเรียนจบ
 11. ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง
 12. เรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
 13. เข้าร่วมโครงการเรียนฟรี 15 ปี

 

Learn More